Azi : 18.09.2021
   
L
M
M
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

Anunţ pentru organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Cli
16.03.2021

                                                                                             ANUNŢ  SELECŢIE  PARTENERI
 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, B-dul C. D. Loga nr.1, Judeţul Timiş, cod poştal 300030, Telefon/Fax: 0256/408451, www.primariatm.ro, e-mail: primariatm@primariatm.ro, Cod Identificare Fiscală 14756536, reprezentat prin Domnul FRITZ Dominic Samuel în calitate de Primar al Municipiului Timișoara
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/23.09.2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020 şi ale Hotărârii Guvernului nr.93/18.02.2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor  O.U.G. nr.40/23.09.2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020,
Anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO – Mediu) finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru acest proiect sunt specificate în Ghidul solicirtantului – Programul RO-Mediu „Mediu, Adaptare la Schimbări Climatice și Ecosisteme” Schema de Granturi Mici, „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități” (SGS-1), lansat în data de 30.12.2020, disponibil pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
 
OBIECTIV GENERAL al proiectului:
Creșterea capacității de la nivelul administrației locale și comunității locale și acordarea de sprijin pentru a răspunde nevoilor și problemelor identificate la nivel local: nevoia de competență în realizarea analizelor de risc și vulnerabilitate și adaptarea la diferite sectoare publice relevante, conștientizrea schimbărilor climatice la nivelul Municipiului Timișoara și mai ales sprijinul pentru elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice.
Implementarea acestui proiect va avea ca și finalitate Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Timișoara.
 
OBIECTIVE SPECIFICE:
 1. Îmbunătățirea stării mediului înconjurător, ecosistemelor și reducerea efectelor adverse ale factorilor antropici  la nivel local, al polului de creștere și regiunii;
 2. Îmbunătățirea stării ecologice a zonei urbane;
 3. Îmbunătățirea capacității locale în abordarea problematicii schimbărilor climatice, adaptarea corespunzătoare a comunității la schimbările climatice inerente;
 4. Îmbunătățirea instrumentelor de informație pentru factorii de decizie;
 5. Creșterea gradului de conștientizare a populației comunității Timișoarei cu privire la problematica schimbărilor climatice, a măsurilor de atenuare și de adaptare care pot fi luate la nivel local;
 6. Creșterea rezilienței comunității față de fenomenul schimbărilor cliomatice, prin îmbunătățirea zonei urbane vulnerabile, a stării de sănătate, a ecosistemelor,  prin formularea de măsuri fezabile de atenuare și adaptare, grație planului care urmează a fi elaborat în cadrul proiectului;
 7. Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbprile climatice propus pentru Municipiul Timișoara.
 
DURATA PROIECTULUI: Activităţile relevante care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se vor desfăşura pe o perioadă de 10 luni.
Activităţile eligibilesunt cele menţionate în Ghidul Solicitantului http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925.
Propunerea de parteneriat pentru partenerul – entitate publică sau privată din Statele Donatoare din Spațiul Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) vizează următoarele activități relevante:
 1. Analiza relevanței strategiilor naționale și locale pentru abordarea integrată a măsurilor de adaptare și atenuare a efectelor schimbărilor climatice în municipiul Timișoara (coordonarea realizării protocolului de evaluare);
 2. Spații naturale și seminaturale cu rol de stocare a gazelor cu efect de seră la nivel local și regional – infrastructura verde-albastră (participare la evaluarea rolului spațiilor naturale și seminaturale la stocarea gazelor cu efect de seră);
 3. Activități socio-economice cu vulnerabilitate la schimbări climatice (participare la procesul de identificare a activităților economice relevante);
 4. Tipuri de Nature-based solutions aplicabile în municipiul Timișoara (participare la identificarea de studii de caz relevante pentru municipiul Timișoara);
 5. Grupuri de populație vulnerabilă la schimbări climatice (participare la realizarea protocoalelor de sondare a populației vulnerabile);
 6. Elaborarea planului de măsuri de atentuare și adaptare la schimbările climatice:
 7. Delimitarea principalelor provocări generate de schimbările climatice ce trebuie adaptate prin plan;
 8. Delimitarea și detalierea de măsuri pentru adresarea provocărilor schimbărilor climatice;
 9. Ierarhizarea măsurilor ce pot fi implementate prin call 2.
 10. Participare la implementarea Planului de comunicare și informare a proiectului.
 11. Managementul proiectului.
 
 
Bugetul alocat partenerului de proiect va fi de 20.000 Euro, respectiv 121.840,00 RON (25.000,00 EURO) reprezentând  20%  din cvaloarea totală a proiectului 125.000,00 Eur.
 
REGULI PRIVIND SELECTAREA PARTENERULUI:
Având în vedere activităţile relevante  care urmează să fie desfășurate  în cadrul proiectului, precum şi necesităţile identificate de UAT Municipiul Timișoara în calitate de Solicitant, partenerul va putea fi :
—are calitatea de persoană juridică înregistrată în statul de proveniență conform legislaţiei aplicabile;
—orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială cu personalitate juridică, înființată în unul dintre Statele Donatoare.
—este activ implicat în, și contribuie la implementarea proiectului;
 
CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE:
Condiţii generale de eligibilitate  (Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020)
Partenerii din România vor fi entităţi legal constituite în România, cu personalitate juridică ce desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri.
Partenerii nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere prevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor.
Partenerii trebuie să fie implicaţi în toate activităţile relevante ale proiectului.
 
Partenerul nu poate participa la procedura de selecţie dacă  se află în una dintre următoarele situații:
1. partenerul este în faliment, în insolvență sau în lichidare, activitățile sale sunt sub administrare judiciară, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt acord încheiat cu creditorii, și-a suspendat activitatea comercială, face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte și se află în orice altă situație similară care ar decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislația sau reglementările europene și naționale în vigoare;
 2. partenerul nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la plata impozitelor și taxelor la bugetele locale și la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare și nu beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această condiție nu se aplică partenerilor din România atunci când valoarea obligațiilor de plată nete este mai mică de 1/12 din totalul obligațiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12 luni, respectiv valoarea obligațiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligațiilor datorate la bugetul local în ultimul trimestru;
3. partenerul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești rămase definitive (res judicata) pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală, spălare de bani sau finanțarea terorismului, infracțiuni aferente terorismului sau infracțiuni legate de activități teroriste, exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internaționali, inclusiv condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor nerambursabile (europene și/sau provenind de la donatori publici internaționali) și a fondurilor publice naționale aferente acestora;
4. partenerul sau reprezentantul legal au fost condamnați printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă (res judicata) pentru o infracțiune legată de conduita lor profesională;
5. partenerul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești sau decizii administrative rămase definitive (res judicata) cu privire la o abatere profesională gravă, deoarece au încălcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte solicitantul sau deoarece se fac vinovați de orice conduită abuzivă care le afectează credibilitatea profesională, atunci când această conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă;
6. partenerul sau reprezentantul legal au încercat, direct sau prin interpuși, să obțină informații confidențiale sau să influențeze evaluatorii Operatorului de Program în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanțare în cadrul prezentei scheme de granturi mici sau altor apeluri de proiecte derulate în cadrul Programului RO- MEDIU;
7. partenerul sau reprezentantul legal au furnizat informații false Operatorului de Program, nu furnizează sau nu sunt în măsură să prezinte informațiile/documentele justificative solicitate în vederea selecției proiectului pentru finanțare;
8. partenerul sau reprezentantul legal se află în orice situație de conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/ europene în vigoare, care ar putea apărea în legătură cu prezenta schemă de granturi mici (un conflict de interese ar putea apărea mai ales ca urmare a unor interese economice, afinități politice sau naționale, legături familiale sau emoționale sau orice altă legătură relevantă sau orice alt interes comun);
9. partenerul sau reprezentantul legal au informat cu întârziere Operatorul de Program despre orice situație care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da naștere unui conflict de interese.
 
 
 
CAPACITATEA OPERAŢIONALĂ
Fiecare partener are experienţă în implementarea a cel puţin 3 proiecte cu finanţare nerambursabilă şi/sau are experienţă de cel puţin 3 ani în domeniul activităţilor relevante ale proiectului și/protecția mediului/atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice;
 
CAPACITATEA FINANCIARĂ A PARTENERULUI
Partenrul  trebuie să:
—dispună de resurse financiare suficiente și stabile, precum și de competențele profesionale și calificările necesare pentru îndeplinirea responsabilităților sale în cadrul proiectului (inclusiv în perioada de sustenabilitate, dacă este cazul);
—dispună de resursele necesare pentru asigurarea contribuţiei proprii ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, dacă este cazul;
—dispună de resursele necesare pentru finanţarea costurilor neeligibile (inclusiv a costurilor conexe) aferente activităților derulate, precum și pentru acoperirea eventualelor corecții financiare rezultate din implementarea acestora, dacă este cazul;
—nu a beneficiat și nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/ fonduri externe nerambursabile pentru implementarea proiectului depus în cadrul prezentei scheme de granturi mici (identitate de obiective, rezultate, activități etc.) sau a unor activități aferente proiectului;
—își asume obligația de a informa imediat Operatorul de Program în situația în care proiectul/ activități din proiect este/sunt aprobate la finanțare din alte fonduri publice/fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia în cadrul prezentei scheme de granturi mici.
 
Pentru Organizaţii Neguvemamentale (ONG) cu  vechime de cel puțin 2 ani ( față de data de lansare a schemei de granturi mici) și activitatea sa, conform documentelor statutare/constitutive este, printre altele și cea de protecția mediulu li/sau protecția naturii;
 
Fiecare partener va suporta contribuţia proprie la cheltuielile eligibile, proporţional cu valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităţilor pe care le va implementa şi conform rateleor de cofinanţare prezente în Ghidul Solicitantului Condiţii Generale - descărcabil de pe site-ul http://www.mmediu.ro/articol/lansarea-schemei-de-granturi-mici-sgs-1-elaborarea-planurilor-de-atenuare-si-adaptare-la-schimbarile-climatice-in-municipalitati-launch-of-the-small-grants-scheme-sgs-1-development-of-adaptation-and-mitigation-plans-in-municipalities/3925
 
Partenerul va suporta 100% cheltuielile neeligibile rezultate din implementarea proiectului, precum și  acoperirea eventualelor corecții financiare rezultate din implementarea proiectului, dacă este cazul.
 
Condițiile de eligibilitate, capacitatea operaţională și financiară reprezintă criterii ELIMINATORII.
Condiţii specifice: Transmiterea unei scrisori de intenție privind participarea la proiect care să cuprindă următoarele elemente:
—Experienţa relevantă, dovedită prin completarea Fişei partenerului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei.
—Declarația pe proprie răspundere că suma care va fi solicitată ca asistență financiară nerambursabilă nu depășește valorile de mai sus, funcție de categoria în care partenerul se încadrează;
—Declaraţia pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute de Ghidul solicitantului;
 
Procedura de evaluare a partenerilor
Evaluarea partenerilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, conform grilei de evaluare.
Punctajul maxim posibil obţinut este de 100 puncte.
Se vor declara  admişi participanţii care întrunesc un punctaj de peste 65 de puncte.
Vor fi declaraţi respinşi participanţii care întrunesc 65 de puncte sau mai puţin.
Vor fi declaraţi câştigători participanţii admişi care întrunesc numărul cel mai mare de puncte pentru categoria vizată. În cazul retragerii câştigătorului se va putea solicita pentru parteneriat următorul participant admis pe categoria vizată.
Municipiul Timișoara va  selecta partenerii pentru activităţile prevăzute din Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice.
 
Nr. Criteriul de selecție Documente justificative Punctaj
1 Experienţa potenţialilor parteneri în domeniul derulării de proiecte europene, constând în  implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă
 • 0 proiecte implementate - 0 puncte
 • 1 proiect implementat - 10 puncte
 • 2 proiecte implementate - 20 puncte
 • 3 sau mai multe proiecte implementate - 30 puncte
-Lista proiectelor implementate, cu menționarea domeniului proiectului, obiective/activități, rezultate, buget, semnată în original de reprezentantul legal, cu indicarea rolului în parteneriat și a stadiului de implementare – FINALIZAT;
 
30
2 Experienţa potenţialilor parteneri în domeniul elaborării Planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice, protecția mediului și/sau proitecția naturii/ dezvoltare durabilă;
-Partener la elaborarea unei Plan de atenuare și adaptare șa schimbăril climatice - 10 puncte
-Partener în elaborarea  a două sau mai multe planuri  - 15 puncte
-Consultant în elaborarea/Elaborator a cel puțin 1 Plan de atenuare și adaptare la schimbările climatice - 25 puncte
-Lista strategiilor de dezvoltare elaborate/participare la elaborare, cu menționarea  domeniilor vizate, semnată în original de reprezentantul legal;
 
 
25
3 Experiența potențialului partener în furnizarea activităților  relevante, prin experți cheie cu experiență specifică (dovedite cu CV depus la dosar)
-între 1 expert cu experiență relevantă – 10 puncte
-între 2 experți cu experiență relevantă – 20 puncte
-mai mult de 3 experți – 25 puncte
-Lista experților implicați, scurtă descriere a experienței specifice, semnată în original de reprezentantul legal,
-CV–uri ale experților ce vor fi implicați pe parcursul implementării proiectului, în original,
-Declarație/declarații de disponibi-litate din partea experților declarați pentru implicare în cadrul proiectului, semnate în original,
-Documente justificative din care să rezulte expertiza științifică în domeniul în care deține experiență specifică, după caz;
25
4 Contribuția partenerului la activitățile proiectului;
–Coordonarea unei activități relevante - 10 puncte;
–Coordonarea a două activități relevante - 15 puncte;
–Coordonarea a trei activități relevante - 20 puncte;
-Detalierea modului de implicare și coordonare a activităților relevante
din cadrul proiectului, semnat în original de reprezentantul legal
20
  TOTAL   100
Notă: Partenerii vor fi selectaţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate vor fi excluşi din procesul de selecţie.
 
DOSARUL DE CANDIDATURĂ
Depunerea intenției pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO – Mediu) finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021:
 
1.        Scrisoare de intenţie, care va cuprinde, în mod obligatoriu:
 • Denumire, adresă, număr de telefon, fax, e-mail, datele reprezentantului legal și numele și datele persoanei de contact pentru acest proces de selectie,
 • Motivația participării organizației în proiect alături de Municipiul Timișoara, plus valoarea adusă proiectului, după caz.
2.         Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada eligibilităţii partenerului;
3.         Descrierea experienţei relevante a participantului în activitățile care se doresc a fi implementate, însoțită de documente care atestă că participantul are experienţă relevantă - maxim 2 pagini;
5.         Documentele de identificare a Partenrilor, potrivit Ghidului Solicitantului, prevăzute în Anexa 4 la Ghid; 
6.         Lista proiectelor implementate, cu menționarea domeniului proiectului – link;
7.         Lista experților implicați, scurtă descriere a experienței specifice, semnată în original de reprezentantul legal,
8.         CV-urile experţilor cheie propuşi de participant pentru proiect care să ateste informaţiile despre educare și formare profesională vor respecta formatul Europass, în limba română - original;
9.         Declarație/declarații de disponibilitate din partea experților declarați pentru implicare în cadrul proiectului, semnate în original.
10.       Documente justificative din care să rezulte expertiza științifică în domeniul în care deține experiență specifică (acte de studii: diplome, certificate, curricula, etc., atestate MEN)
11.       Descrierea contribuției partenerului la activitățile proiectului, în care să fie atinse cel puțin următoarele informații (maxim 2 pagini);
 1. Contribuția la activitățile relevante ale proiectului, pentru atingerea  obiectivelor parteneriatului;
 2. Prezentarea aspectelor considerate esențiale pentru obținerea rezultatelor asteptate;
 3. Modul în care vor fi coordonate  activitatea/activitățile în care partenerul dorește să se implice în calitate de coordinator;
 4. Justificarea  utilizării/implicării resurselor umane, materiale și financiare;
 5. Graficul de îndeplinire a activităților coordonate;
 
Documentele elaborate de candidați vor fi elaborate în limba engleză, vor fi scanate, semnate și transmise prin e-mail, până la data de 17.03.2021, ora 16.30.
Toate documentele vor fi transmise mai apoi prin poștă, în format letric, în original.
 
Persoane de contact:  Consilier Ella-Anca ȘIPEȚAN,  e-mail: ella.sipetan@primariatm.ro, tel. 0256-408.366, Fax: 0256 – 408.451, respectiv Consilier Iudit BERE – SEMEREDI, e-mail: iudit.bere@primariatm.ro, Tel/Fax: 0256-408451.
 
Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanţi se poate face până la data de 12.03.2021.  Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maxim două zile lucrătoare.
 
Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate, în baza evaluării, de către comisia de selecţie, rezultatele selecţiei urmând a fi publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara – www.dmmt.ro.
Candidații care nu au fost selectați pot depune contestații în termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor, prin aceeași modalitate ca pentru depunerea candidaturii. Contestația va fi soluționată de comisie în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestației. Rezultatul contestației va fi comunicat la datele de contact furnizate de candidat.
 
Faptul ca o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru UAT Municipiului Timișoara, în situaţia în care cererea de finanţare nu a fost depusă sau nu a fost selectată pentru finanţare. Activităţile desfăşurate de parteneri în timpul redactării cererii de finanţare nu pot face obiectul niciunei pretenţii de natură financiară ori de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi.
 
U.A.T. Municipiul Timișoara îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări în perioada de selecţie şi documente suport suplimentare partenerilor selectaţi  înainte de încheierea Scrisorii de intenție privind parteneriatul, respectiv Acordul  de parteneriat.
 
Termenul limită de depunere a cererii de finanțare este 29.03.2021, ora 17:00.
 
Lista finală a partenerilor selectaţi va fi publicată pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara – www.dmmt.ro.


ANUNT ÎN FORMAT PDF

Înapoi   Printare

Ştiri şi Evenimente

18.03.2021 | Rezultatele procedurii de selectie pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosist
A fost selectat un partener pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO – Mediu) finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021Utile
Sâmbată 18 septembrie 2021
Ultima actualizare:
31.03.2021
Vizitatori unici: 66101
Afişări: 3748003