ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Obiect de activitate
Biroul Gestiune Populaţie Canină Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie:

Urmăreşte derularea contractelor de achiziţie publică, de servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică şi respectarea clauzelor contractuale conform normelor în vigoare,  privind:
-delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân dinMunicipiul Timișoara, prin concesiune,
-delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şi din gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi  predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizar;

Activități de deratizare, dezinsecție, dezinfecție în Municipiul Timișoara.

Verifică activitatea operatorilor serviciilor publice specifice biroului conform programelor stabilite şi organizează periodic întâlniri cu operatorii în domeniu, analizează şi stabileşte măsuri de soluţionare a sesizărilor, reclamaţiilor primite de la utilizatori;

Recepţionează din punct de vedere calitativ şi cantitativ lucrările şi serviciile,  urmăreşte realizarea contractelor în derulare privind specificul biroului, întocmeşte documentele de plată a serviciilor prestate în vederea înaintării către Direcţia Economică;

Coordonează acţiunile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare a unor spaţii publice, a unor instituţii publice din subordinea apartului de specialitate al primarului, determinate de evenimente speciale, de necesitate sau apariţia unor circumstanţe speciale care impun luare de măsuri corespunzătoare;

Asigurarea informării prin mijloace adecvate a populaţiei, agenţilor economici, instituţii publice asupra obligaţilor ce le revim privind protecţia, bunăstarea animalelor şi a  lucrărilor de combatere a vectorilor pe raza municipiului Timişoara prin Comunicate de presă;

Organizează şi coordonează campanii de adopţie a animalelor de companie fără stăpân.
Promovează şi susţine programe de educaţie a cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii privind specificul biroului;

Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile pentru nerespectarea normelor de deţinere, întreţinere, creştere, transport şi comercializare a animalelor deţinute de către persoanele fizice şi juridice pe raza municipiului Timişoara şi a contravenţiilor constatate pentru legislaţia de protecţia mediului, protecţiei  animalelor,  precum şi  domeniul deratizării, dezinsecţiei şi dezinfecţiei;

Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin, potrivit competenţelor;

Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, în domeniul de activitate al compartimentului, analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea şi soluţionarea acestora în termen conform competenţelor care îi revin;

Efectuează verificări în colaborare cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme specifice, informează, propune măsuri în acest sens;

Participă la activităţile de control  privind  managementul animalelor de companie şi a animalelor fără stăpâni, precum şi pentru activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, conform programelor stabilite;

Propune, promovează şi implementează măsurile privind gestionarea populaţiei canine, animalelor de companie şi de fermă de pe raza municipiului Timişoara;

Propune teme de proiectare şi întocmeşte documentaţia tehnică necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţii, licitaţii, concesionări, în domeniul de activitate al biroului  (caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.).

Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886