ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara


                      SERVICIUL REGLEMENTARE ŞI POLITICI MEDIU URBAN

COMPONENŢA SERVICIULUI: Serviciul Reglementare și Politici Mediu Urban este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu care are în structura sa un număr de 11 posturi, din care 11 funcţionari publici: 1 funcţionar public de conducere şi 10 funcţionari publici de execuţie.
Şef Serviciu Reglementare și Politici Mediu Urban: Domnul Daniel - Marius CORAŞ

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI REGLEMENTARE ȘI POLITICI MEDIU URBAN:
A. Avizarea documentaţiilor în vederea obţinerii Permisului de spargere pentru lucrări edilitar – gospodăreşti şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;
B. Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii Hotărârii Consiliului Local nr. 155/1999,  Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr. 349/2013 şi întocmirea notelor de plată;
C. Identificarea pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare temporară a domeniului public;
D. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.
E. Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale.
F. Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor  de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar-gospodărești, deșeurile stradale, a deșeurilor vegetale rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor din producție, a deșeurilor periculoase generate din activități medicale, nămolurilor de la spălătoriile auto și din curățarea receptorilor pluviali.
G. Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate de la Penitenciarul Timişoara;

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2016:
A. Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere pentru lucrări edilitar – gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;
În perioada Ianuarie – Decembrie 2016, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 370 documentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum urmează: branşamente apă – 79, racorduri canal – 92, extinderi reţele canalizare – 1, branşamente gaz natural – 178, reabilitări reţele termice – 6, extinderi reţea apă-canal – 1, extinderi reţea gaz – 19, alimentări cu energie electrică – 31, extinderi reţea subterană pentru servicii de telecomunicaţii – 12, reparaţie trecere la nivel cu calea ferată – 1.

Faţă de anul 2015, s-a înregistrat o creştere a numărului documentaţiilor depuse în vederea obţinerii permiselor de spargere de la 349 la 370.

 
B. Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr. 349/2013 şi întocmirea notelor de plată;
S-au verificat şi avizat un număr de 1198 Avize de principiu mediu urban cuprinzând: accese auto – 65, alimentare/branşament energie electrică –65, amenajare locuri parcare – 18, amenajări spălătorie auto – 3, amenajări stradă – 3, amplasare panouri, firme şi totemuri publicitare – 10, branşament gaze naturale – 308, branşamente apă – 204, construcţii balcon – 15, construcţii locuinţe şi spaţii cu alte destinaţii - 326, demolări – 17, extindere reţea apă/canal – 5, extindere reţea gaze naturale – 41, legalizare construcţii existente – 7, P.U.D. – 8, P.U.Z.- 32, racord canal – 267, reabilitare reţele termice – 22, schimbare destinaţie – 8, modernizare parc – 2.
 
Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor de principiu mediu urban s-a ridicat la valoarea de 40.054,72 lei. Faţă de anul 2015, s-a înregistrat o creştere a numărului de avize de principiu mediu urban de la 1.113 la 1.198 lei.

C. Activitatea de identificare pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare temporară a domeniului public, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 237 din 26.05.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2016.
În anul 2016 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 206 amplasamente aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma de 196.582,90 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a domeniului public.
 
D. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, întocmirea Proceselor – verbale de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.
Au fost soluţionate sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii), atât în format electronic cât şi în formă scrisă, preluate de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului – ocuparea temporară a domeniului public, fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la gospodăria subterană, etc.
S-au întocmit un număr de 276 procese - verbale de afişare, respectiv dezafişare pentru diverse anunţuri publice, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea unor investiţii, lucrări şi activităţi cu potenţial impact asupra mediului, şi care vizează teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, procedându-se la afişarea/dezafişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.
E. Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/demolare pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale;
În cursul anului 2016 au fost întocmite şi eliberate un număr de 1.167 avize. De asemenea, a fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr de 85 de beneficiari, care au obţinut avize în cursul anilor 2015 și 2016.
Faţă de anul 2015, s-a înregistrat o creştere a numărului de avize de principiu mediu urban de la 1.113 la 1.167 lei.  

F. Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor  de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar-gospodărești, deșeurile stradale, a deșeurilor vegetale rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor din producție, a deșeurilor periculoase generate din activități medicale, nămolurilor de la spălătoriile auto și din curățarea receptorilor pluviali.
În cursul anului 2016, au fost depuse un număr de 812 de planuri de eliminare a deşeurilor de către producătorii/generatorii de deşeuri rezultate de la intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – gospodăreşti, deşeuri periculoase rezultate din activităţi medicale, deşeuri vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeuri din producţie, nămoluri de la spălătorii auto şi din curăţarea receptorilor pluviali. Toate cele 812 de planuri au fost vizate şi eliberate în termen către beneficiari.
De asemenea, în cadrul programelor de control ale Serviciului Reglementare și Politici Mediu Urban, a fost verificat modul în care sunt gestionate deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală la un număr de 50 de unități sanitare.
G. Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate de la Penitenciarul Timişoara
Activitatea cu Penitenciarul Timişoara în anul 2016 s-a desfăşurat în baza contractului nr. 29 din 16.03.2016 privind angajarea de forţă de muncă, necesară pentru realizarea unor munci necalificate, după cum urmează:
– igienizarea şi ecologizarea unor spaţii publice, terenuri virane din Municipiul Timişoara, aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Timişoara, în toate cartierele Municipiului Timişoara, inclusiv pe arterele principale de intrare în oraş;
– întreţinerea şi igienizarea spaţiilor aparţinând instituţiilor publice (curţi, terenuri, etc.) la solicitarea acestora: şcoli şi licee (40 locaţii), grădiniţe (23 locaţii), spitale (4 locaţii), lăcaşe de cult (10 locaţii), alte instituţii de interes public ( 5 locaţii);
– igienizarea interiorului şi zonei limitrofe Pădurii Verzi, a Grădinii Zoologice, a Perdelei de Protecţie din Calea Torontalului şi a plantaţiei de salcie energetică;
– curăţirea şi întreţinerea albiei majore a Canalului Bega, a cursurilor de apă şi a malurilor acestora, a apelor de suprafaţă stagnante (bălţilor) din zona Timişoara; 
– decaparea surplusului de pământ aflat peste bordura carosabilului pe aliniamente stradale şi aducerea terenului la cotă pe următoarele aliniamente stradale: str. Demetriade – parţial, B-dul Cetăţii – parţial, Calea Lipovei – parţial, str. Sf. Apostoli Petru şi Pavel – parţial, str. Holdelor – parţial și pe unele străzi din cartierele: Soarelui, Girocului,  Complexul Studenţesc şi în zona stadionului „Dan Păltinişanu”, în cantitate totală de 15.000 mc.;
– încărcarea manuală a deşeurilor colectate în mijloacele de transport, în cantitate de 11.000 tone;
– efectuarea altor tipuri de munci necalificate solicitate de către compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara cum ar fi mutarea, montarea şi amenajarea în  clase a mobilierului şcolar la 5 instituţii de invăţământ din municipiul Timişoara;
–  plantarea a unui număr de 30.000 de puieţi de arbori de  diferite specii la Perdeaua de Protecţie din Calea Torontalului;
– întreţinerea şi igienizarea a 14 locaţii de tipul: locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, anexe şi terenuri aflate în evidenţa mijloacelor fixe ale municipiului Timişoara, la solicitarea compartimentelor de specialitate din cadrul instituţiei, justificate şi aprobate de către conducerea Primăriei Municipiului Timişoara.
 
II. COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE;
           
COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI: Compartimentul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi are prevăzut în structura sa 3 funcţionari publici de execuţie.
Compartimentul se află în subordinea Serviciului  Reglementare şi Politici Mediu Urban, Şef Serviciu Reglementare şi Politici Mediu – Daniel – Marius CORAŞ.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE :
Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi companie:
  1. Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi de companie prin urmărirea şi coordonarea contractului privind „Delegarea  gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune”;
  2. Urmărirea şi coordonarea contractului „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea  de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şidin gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi  predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prin concesiune”;
  3. Urmărirea şi coordonarea contractului „Serviciului de dezinsecţie pe domeniul public al Municipiului Timişoara, pentru prevenirea apariţiei virusului Zika”.
  4. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor de la cetăţeni, persoane fizice şi juridice, privind gestionarea câinilor fără stăpân, a câinilor cu stăpân, altor animale de companie şi de fermă, deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie,  precum şi alte tipuri de sesizări. Analizarea situaţilor în teren şi urmărirea rezolvării acestora conform competenţelor care revin;
  5. Gestionarea activității de deratizare, dezinsecție, delarvizare, dezinfecție și tratamente fitosanitare pe domeniul public de pe raza municipiului Timișoara
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2016:
  1. Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi de companie.
În anul 2016, s-a urmărit şi verificat periodic activitatea concesionarului S.C. „Danyflor” S.R.L, a contractelor de concesiune privind  „Delegarea  gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara”.  În perioada 01.01-23.06.2016 s-a urmărit contractul nr.312/17.12.2014, iar din data de 01.07.2016 s-a urmărit contractul nr. 91/01.07.2016. Au fost efectuate controale periodice privind starea de întreţinere şi bunăstare a animalelor din adăpost.
            Sesizările primite privind câinii fără stăpân, înregistrate pe parcursul anului 2016, au fost în număr de 192  şi au fost soluţionate împreună cu S.C. „Danyflor” S.R.L., fiind în scădere faţă de anul 2015 (330) şi anul 2014  (558 sesizări).
            Sesizările primite privind câini cu stăpân, animale de companie sau animale de fermă  înregistrate pe parcursul anului 2016, au fost în număr de 48.
Activitatea în anul 2016 din cadrul adăpostului de animale aparţinând concesionarului S.C.„Danyflor” S.R.L se prezintă după cum urmează:
            –  în cursul anului 2016 au fost recepţionate serviciile conform situaţiilor de lucrări depuse, în valoare totală de 1.045.911,49 lei cu TVA inclusă,  servicii realizate în baza a două contracte: după cum urmează:
– pentru Contractul nr.312/17.12.2014 în perioada 01.01-23.06.2016  au fost emise şi recepţionate  facturi în valoare140.981,04 lei cu TVA inclusă;
– pentru Contractul nr.91/01.07.2016 în perioada 14.07-31.12.2016 au fost emise şi recepţionate serviciile conform situaţiilor de lucrări depuse, facturilor în valoare904.930,45  lei cu TVA inclusă;
Activitatea în anul 2016 din cadrul adăpostului de animale aparţinând concesionarului S.C.„Danyflor” S.R.L se prezintă după cum urmează: 849 câini ridicaţi de pe domeniul public, 456 câini adoptaţi, 22 câini revendicaţi, 372 de câini decedați în cadrul adăpostului și 530 câini în adăpost la data de 31.12.2016. 
În cursul anului 2016 au fost  verificaţi un număr de 70 de câini din cei adoptaţi.
B.        Urmărirea şi coordonarea contractului  privind colectarea cadavrelor de pe domeniul public şi din gospodăriile individuale de pe raza Municipiului Timşoara.
În anul 2016, s-a urmărit şi verificat periodic activitatea concesionarului S.C. „Danyflor” S.R.L, referitor la contractul nr. 2/19.01.2016 privind „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea  de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şidin gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prin concesiune”.
            Pe parcursul anului 2016, au fost înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara un  număr de 15 sesizări privind prezenţa cadavrelor pe domeniul public al Municipiului Timişoara. Acestea au fost soluţionate de către concesionar. De asemenea, au fost înregistrate sesizări direct de către reprezentanții concesionarului prin dispeceratul serviciului, dar  s-a identificat și pe teren prezența unor cadavre cu ocazia verificărilor efectuate zilnic, conform programului acestuia.  
            În cursul anului 2016 au fost ridicat de pe domeniul public un număr de 366 cadavre şi au fost recepţionate situaţiile de lucrări în valoare totală de  45.858,82 lei cu TVA
  1.       Deratizare, dezinsecţie, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare:
Dezinsecţia domeniului public s-a desfăşurat în urma încheierii unui contract de prestări servicii doar pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul Zika. Au fost efectuate următoarele operațiuni: cinci operațiuni prestate  pe domeniul public (în valoare de 252.541,33 lei cu TVA inclusă) și dezinsecţia unor unităţi publice din Municipiul Timişoara cum ar fi instituții publice, baze sportive, unități de învățământ (servicii în valoare de 7.161,61 lei cu TVA inclusă, fiind emise și recepționate în total servicii în valoare  259.702,94 lei cu TVA inclusă);
 Lucrările de deratizare, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare nu s-au efectuat pe parcursul anului 2016, având în vedere faptul că procedura de achiziţie publică a contractului pentru „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara”, a fost contestată în instanţă.
Pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate și soluționate 91 de sesizări privind lucrările de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie.
OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2017 LA NIVELUL COMPARTIMENTULUI GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE :
1.         Asigurarea unui management eficient al câinilor fără stăpân, de pe domeniul public al Municipiului Timişoara.
2.         Asigurarare serviciilor publice în domeniul activităţiilor de dezinsecţie, dezinfecție, deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Timişoara.
3.         Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi a deţinătorilor de câini privitor la cerinţele legislative privind bunăstarea şi protecţia animalelor prin realizarea de broşuri, informări şi campanii de adopţii;

Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886