ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara


 SERVICIUL REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU

COMPONENŢA SERVICIULUI: Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu este un compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu care are în structura sa un număr de 11 posturi, din care 11 funcţionari publici: 1 funcţionar public de conducere şi 10 funcţionari publici de execuţie.
Şef Serviciu Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu: Domnul Cristian - Gabriel CĂRĂBAȘ.

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI REGLEMENTARE, MONITORIZARE, PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU:
A.        Avizarea documentaţiilor în vederea obţinerii Permisului de spargere pentru lucrări edilitar – gospodăreşti şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;
B.        Verificarea documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999,  Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr.349/2013 şi întocmirea notelor de plată;
C.        Identificarea pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare temporară a domeniului public;
D.        Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.
E.        Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale.
F.        Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor  de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar-gospodărești, deșeurile stradale, a deșeurilor vegetale rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor din producție, a deșeurilor periculoase generate din activități medicale, nămolurilor de la spălătoriile auto și din curățarea receptorilor pluviali.
G.        Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara și a pădurilor proprietate a Municipiului Timișoara
H.        Monitorizarea calității aerului, zgomotului și apei

SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017:
A.        Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere pentru lucrări edilitar – gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;
În perioada Ianuarie – Decembrie 2017, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 505 documentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum urmează: branşamente apă – 39, racorduri canal – 96, extinderi reţele canalizare – 2, branşamente gaze naturale – 293, reabilitări reţele termice – 4, extinderi reţea apă – 19, extinderi reţea gaz – 28, alimentări cu energie electrică – 34, reabilitări reţele apă – canal - 19, extindere reţele subterane pentru servicii de telecomunicaţii – 16.

 
Faţă de anul 2016, s-a înregistrat o creştere a numărului documentaţiilor depuse în vederea obţinerii permiselor de spargere de la 370 la 505.
 
 
B.        Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr. 349/2013 şi întocmirea notelor de plată;
Au fost eliberate  1.445 avize de principiu mediu urban, din care 1.191 au fost verificate pe teren. Au fost avizate următoarele  documentaţii: construire locuinţe – 389, alimentare/branşament energie electrică –48, amenajare locuri parcare – 12, demolare construcţii existente – 19, amenajare şi/modernizare străzi – 13,  branşament gaze naturale – 402, branşamente apă – 173, construcţii balcon – 15,  demolări construcţii – 17, extindere reţea apă/canal – 9, extindere reţea gaze naturale – 3, legalizare construcţii existente – 28, P.U.D. – 8, P.U.Z.- 48, racord canal – 267, reabilitare reţele termice – 17, schimbare destinaţie spaţii  – 10, modernizare parc – 1, construire hale producţie - 12.
 
 
Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor de principiu mediu urban s-a ridicat la valoarea de 35.778,68 lei.
Faţă de anul 2016, s-a înregistrat o creştere a numărului de avize de principiu mediu urban de la 1.198 la 1.445.
 
C.        Activitatea de identificare pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare temporară a domeniului public, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 175 din 17.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2017.
În anul 2017 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 293 amplasamente aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma de 161.956,25 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a domeniului public.
  
D. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, întocmirea Proceselor – verbale de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.
Au fost soluţionate sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii), atât în format electronic cât şi în formă scrisă, preluate de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului – ocuparea temporară a domeniului public, fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la gospodăria subterană, etc.
S-au întocmit un număr de 271 procese - verbale de afişare, respectiv dezafişare pentru diverse anunţuri publice, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea unor investiţii, lucrări şi activităţi cu potenţial impact asupra mediului, şi care vizează teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, procedându-se la afişarea/dezafişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.
E. Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/demolare pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale;
În cursul anului 2017 au fost întocmite şi eliberate un număr de 1.243 avize. De asemenea, a fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr de 40 de beneficiari, care au obţinut avize pentru lucrări cu risc mediu și ridicat în cursul anului 2016 și care au declarat la Primăria Municipiului Timișoara începerea lucrărilor.
Faţă de anul 2016, s-a înregistrat o creştere a numărului de avize gestiune deșeuri  de la 1.167 la 1.243
 
F.      Activitatea de vizare a planurilor de eliminare a deșeurilor  de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar-gospodărești, deșeurile stradale, a deșeurilor vegetale rezultate din curățarea și întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, a deșeurilor din producție, a deșeurilor periculoase generate din activități medicale, nămolurilor de la spălătoriile auto și din curățarea receptorilor pluviali.
În cursul anului 2017, au fost depuse un număr de 795 de planuri de eliminare a deşeurilor de către producătorii/generatorii de deşeuri rezultate de la intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – gospodăreşti, deşeuri periculoase rezultate din activităţi medicale, deşeuri vegetale rezultate din curăţarea şi întreţinerea parcurilor şi zonelor verzi, deşeuri din producţie, nămoluri de la spălătorii auto şi din curăţarea receptorilor pluviali. Toate cele 795 de planuri au fost vizate şi eliberate în termen către beneficiari.
De asemenea, în cadrul programelor de control ale Serviciului Reglementare, Monitorizare, Protecție și Ameliorare Mediu, a fost verificat modul în care sunt gestionate deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală la un număr de 50 de unități sanitare, precum și modul în care sunt gestionate deșeurile din producție și deşeurile rezultate de la intervenţii, refaceri şi construcţii edilitar – gospodăreşti la un număr de 20 agenți economici.
 
G.        Gestionarea perdelelor forestiere de protecţie ale Municipiului Timişoara și a pădurilor proprietate a Municipiului Timișoara
În decursul anului 2017, Direcţia de Mediu în colaborare cu Asociaţia Sfera Timişoarei a plantat în completare la Perdeua forestieră de protecţie situată între Calea Aradului şi Str. Ovidiu Balea, 3.000 puieţi din speciile stejar roşu, paltin şi salcâm.

În colaborare cu Direcţia Silvică şi Ocoalele Silvice Timişoara, respectiv Ana - Lugojana, care administrează suprafeţele de pădure proprietate a Primăriei Municipiului Timişoara conform contractelor de administrare nr.10182/20.11.2009 respectiv nr.9905/28.11.2008, s-au efectuat diverse activități de administrare, verificare și proceduri de licitație, după cum urmează:
 • Activităţi de administrare a pădurilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara situate în jud. Timiş şi Caraş-Severin 734,4 ha, din care în judeţul Timiş 50,7 ha la Pădurea Verde şi 183,3 ha în comuna Jdioara, iar în judeţul Caraş-Severin 500,4 ha, în comuna Tincova.
-Participarea la licitaţiile derulate pentru valorificarea masei lemnoase rezultate din tăieri;
-Acţiuni de verificare a fondului forestier aparţinând municipalităţii, împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Silvice Timiş, Poliţiei Române;
 -Verificări pe teren, în colaborare cu personalul silvic pentru controlul fitosanitar, în vederea depistării dăunătorilor;
-Verificări ale integrității gardului care delimitează părţile componente ale corpurilor de pădure, pentru prevenirea depozitărilor de gunoaie, moloz, etc.;
-Participarea la inspecţiile de fond anuale prevăzute în contract, împreună cu Ocolul Silvic Ana Lugojana.
 
H.        Monitorizarea calității aerului, zgomotului și apei
Legislaţia în vigoare, respectiv Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, prevede pentru indicatorul particule în suspensie PM10, un număr maxim de 35 de depăşiri/an calendaristic la fiecare dintre cele două staţii de monitorizare a calităţii aerului, de tip trafic – TM1 din Cale Şagului şi TM5 din Calea Aradului, staţii fixe care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA).
Conform notificărilor primite de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş, până la data de 21 decembrie 2017 s-au înregistrat un număr de 26 depăşiri la staţia TM1 şi 33 depăşiri la staţia TM5, ceea ce reprezintă o încadrare în limitele impuse de Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Situaţia numărului de depăşiri la indicatorul particule în suspensie PM10, la staţiile de monitorizare a calităţii aerului TM1 şi TM5, în perioada 2010-1017 este prezentată în tabelul şi graficul următor:
 
Anul Număr depăşiri PM10
Staţia TM1
din Calea Şagului
Staţia TM5
din Calea Aradului
2010 51 40
2011 64 56
2012 14 24
2013 7 23
2014 4 28
2015 20 24
2016 10 22
2017 26 33
 
                                                                                 
 
            În cursul anului 2017 s-au verificat şi controlat, în baza programelor de control tematice, un număr de 40 organizări de şantier din municipiul Timişoara cu posibil impact asupra calităţii aerului, particule în suspensie PM10, fiind încheiate note de constatare prin care s-au dispus măsuri de diminuare a răspândirii prafului în aerul atmosferic. Totodată, în cadrul întâlnirilor organizate de către Consiliul Județean Timiș, au fost transmise propuneri și sugestii pentru întocmirea Planului de Menținere a Calității Aerului.
În ceea ce privește zgomotul generat de mijloacele de transport rutier, feroviar şi aerian precum şi de activităţile industriale acesta este prezent şi în municipiul Timişoara şi atentează la confortul, viaţa şi sănătatea locuitorilor. Planurile de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant în municipiul Timişoara au fost elaborate de către colectivul de cercetare al Laboratorului de Acustică şi Vibraţii din cadrul Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara şi reprezintă planuri proiectate pentru administrarea emisiilor de zgomot şi efectele acestuia, inclusiv măsurile de reducere a nivelului de zgomot. În cursul anului 2017, a fost întocmită documentația pentru revizuirea hărților strategice de zgomot în municipiul Timișoara.
Pe parcursul anului 2017, a fost început procesul de monitorizare, reinventariere şi aducerea la zi a bazei de date a luciurilor de apă de pe zona teritorial administrativă a  municipiului Timişoara.
 
COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE  a funcționat în cadrul Direcției de Mediu de la data de 01.01.2017 până  la data de 01.06.2017, după această dată a trecut în cadrul Biroului Gestiune Populație Canină, Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție și Activități Administrative, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.165/08.05.2017privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
Compartimentul Gestiune Populaţie Canină, Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie a fost un  compartiment de specialitate în cadrul Direcţiei de Mediu şi a avut prevăzut în structura sa 3 funcţionari publici de execuţie.
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTUL GESTIUNE POPULAŢIE CANINĂ, DERATIZARE, DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE :
Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi companie:
 1. Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi de companie prin urmărirea şi coordonarea contractului privind „Delegarea  gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara, prin concesiune”;
 2. Urmărirea şi coordonarea contractului „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea  de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şidin gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi  predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prin concesiune”;
 3. Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor de la cetăţeni, persoane fizice şi juridice, privind gestionarea câinilor fără stăpân, a câinilor cu stăpân, altor animale de companie şi de fermă, deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie,  precum şi alte tipuri de sesizări, analizarea situaţilor în teren şi urmărirea rezolvării acestora conform competenţelor care revin;
 4. Gestionarea activității de deratizare, dezinsecție, delarvizare, dezinfecție și tratamente fitosanitare pe domeniul public de pe raza municipiului Timișoara
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2017 până la data de 01.06.2017:
 1. Gestionarea cânilor fără stăpân, animalelor de fermă şi de companie.
În perioada 01.01-30.05.2017 s-a urmărit şi verificat periodic activitatea concesionarului S.C. „Danyflor” S.R.L, a contractului de concesiune privind  „Delegarea  gestiunii serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara”, contractul cu nr.91/01.07.2016.Au fost efectuate controale periodice privind starea de întreţinere şi bunăstare a animalelor din adăpost.
            Sesizările primite privind câinii fără stăpân, înregistrate pe parcursul anului 2016, au fost în număr de 60  şi au fost soluţionate împreună cu S.C. „Danyflor” S.R.L.
Activitatea în anul 2016 din cadrul adăpostului de animale aparţinând concesionarului S.C.„Danyflor” S.R.L se prezintă după cum urmează:
            –  în  perioada 01.01-30.05.2016  au fost recepţionate serviciile conform situaţiilor de lucrări depuse, în valoare totală de 868.805,67  lei cu TVA inclusă,
Activitatea în perioada 01.01-30.05.2016 din cadrul adăpostului de animale aparţinând concesionarului S.C.„Danyflor” S.R.L se prezintă după cum urmează:
 • 369 câini ridicaţi de pe domeniul public,
 • 192 câini adoptaţi,
 • 6 câini revendicaţi,
 • 162 de câini decedați în cadrul adăpostului,
La data de 30.05.2017 se aflau în adopostul concesionarului un număr  de  539 câini.
B.        Urmărirea şi coordonarea contractului  privind colectarea cadavrelor de pe domeniul public şi din gospodăriile individuale de pe raza Municipiului Timişoara.
În perioada 01.01-30.05.2017, s-a urmărit şi verificat periodic activitatea concesionarului S.C. „Danyflor” S.R.L, referitor la contractul nr.2/19.01.2016 privind „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea  de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara precum şidin gospodăriile crescătorilor individuali de animale de pe raza Municipiului Timişoara şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prin concesiune”.
            În perioada 01.01-30.05.2017, au fost înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara un  număr de 15 sesizări privind prezenţa cadavrelor pe domeniul public al Municipiului Timişoara. Acestea au fost soluţionate de către concesionar. De asemenea, au fost înregistrate sesizări direct de către reprezentanții concesionarului prin dispeceratul serviciului, dar  s-a identificat și pe teren prezența unor cadavre cu ocazia verificărilor efectuate zilnic, conform programului acestuia. 
            În cursul perioadei 01.01-30.05.2017 au fost ridicat de pe domeniul public un număr de 211 cadavre şi au fost recepţionate situaţiile de lucrări în valoare totală de  26.898,52 lei cu TVA inclusă.
 1.   Lucrările de deratizare, delarvizare, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare nu s-au efectuat în cursul perioadei 01.01-30.05.2017, având în vedere faptul că procedura de achiziţie publică a contractului pentru „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Timişoara”, a fost contestată în instanţă.
În perioada 01.01-30.05.2017 au fost înregistrate și soluționate 25 de sesizări privind lucrările de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie.    
Începând cu data de 13.07.2017, Direcția de Mediu din cadrul aparatului de specialitate  al primarului  are delegate atribuțiile privind urmărirea contractelor de delegare de gestiune a serviciilor la S.C. „PIEȚE” S.A. Timișoara:
 1. Contractul nr.7 din 03.05.1999 aprobat prin H.C.L. nr.38/02.03.1998, cu modificări și completări ulterioare;
 2. Contractul nr.66/07.08.2006 pentru concesionarea Piaţei de Gros, aprobat prin H.C.L. nr.323/25.07.2006, cu modificări și completări ulterioare;
 3. Contractul nr.3/17.12.2012 pentru concesionarea Piaţei Iosefin, aprobat prin H.C.L. nr. 266/04.12.2012.
Piețele administrate de S.C. „PIEȚE” S.A. Timișoara sunt: Piaţa Doina, Piaţa Badea Cârţan,  Piaţa Bălcescu, Piaţa  700, Piaţa Giroc, Piaţa Dacia, Piaţa Soarelui, Piaţa Lipovei, Piaţa  Iosefin, Piaţa Gros, Piaţa Grigore Alexandrescu -  teren.
Activitatea desfășurată de S.C. „Piețe” S.A. Timișoara este monitorizată și urmărită de către urmăritorul de contract, prin raportările transmise de către S.C. „Piețe” S.A. la solicitarea acestuia, raportări care sunt transmise săptămânal, în format electronic. De asemnea, săptămânal sunt organizate sedințe de lucru în cadrul Direcției de Mediu la care participă Directorul Direcției de Mediu, un reprezentant legal al S.C. „PIEȚE” S.A., consilierul Primarului Municipiului Timișoara cu atribuții în domeniu, precum  și alte persoane invitate.

Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886