ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Sinteza activității Serviciului Reglementare și Politici Mediu pe anul 2012

SEMESTRUL 1:
A.        Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere pentru lucrări edilitar – gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;
În semestrul I au fost avizate un număr de 185 permise spargere după cum urmează: branşamente apă – 37, racorduri canal – 45, extinderi reţele apă-canal – 4,  reabilitări reţea apă – 3, branşamente gaze naturale – 84, reabilitări reţele termice – 5, extinderi reţea gaz – 15, extinderi iluminat public – 7, alimentări cu energie electrică – 31.
A fost încasată suma de 59.399,43 lei  reprezentând taxa de evaluare a zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti.
 
B.        Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de Principiu Mediu Urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997 şi întocmirea notelor de plată.
În semestrul I au fost verificate şi avizate 546 avize de principiu mediu urban cuprinzând: accese auto – 24, accese pietonale – 4, alimentare/branşament energie electrică – 62, amenajare locuri parcare – 15, amenajare zone verzi, parcuri, locuri joacă, canisite – 1, amenajări spălătorii auto – 2, amenajări stradă, modernizare trotuare – 2, amenajări şi modificări interioare/exterioare – 10, amplasare panouri, firme şi totemuri publicitare – 11, branşamente gaze naturale – 109, branşamente apă – 98, construcţii balcon – 15, construcţii locuinţe şi spaţii comerciale, diverse, extinderi – 137, demolări – 5, extindere iluminat public – 8, extindere reţea apă şi canal – 5, extindere reţea energie electrică – 1, extindere reţea gaze naturale – 17, legalizare garaje – 15, P.U.D.-uri – 4, P.U.Z.-uri – 9, racord canal – 106, reabilitare reţele termice – 9, schimbare destinaţie – 10, modernizare reţele – 7.
Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor de principiu s-a ridicat la valoarea de 58.135,73 lei.
Au fost încasată suma de 27.300 lei, reprezentând taxele  pentru eliberarea Avizelor de Principiu Mediu Urban, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2012.
 
C.        Activitatea de identificare pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare temporară a domeniului public potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2012.
În semestrul I au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 98 amplasamente aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma de 131.115 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a spaţiilor publice.
 
D.        Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului;
În perioada Ianuarie – Iunie 2012, în cadrul Serviciului Avize Mediu Urban au fost soluţionate  un număr de 351 sesizări, reclamaţii şi interpelări (Call Center, portal sau înregistrate prin Centrul de Consiliere Cetăţeni), atât în format electronic cât şi în formă scrisă, preluate de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului – ocuparea temporară a domeniului public, fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la gospodăria subterană, etc.
În perioada Ianuarie – Iunie  2012, s-au întocmit un număr de 97 de Procese – verbale de afişare, respectiv dezafişare, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea unor investiţii, lucrări şi activităţi cu potenţial impact asupra mediului, şi care vizează teritoriul administrativ al  municipiului Timişoara, procedându-se la  afişarea/dezafişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei. 
 
E.         Managementul populaţiei canine, animalelor de fermă şi companie;
1.         Pe tot parcursul anului 2012, Controlul microfermelor a reprezentat o activitate comună desfăşurată împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş şi Direcţiei Poliţiei Locale.
Controalele s-au desfăşurat pe tot parcursul semestrului şi au vizat microfermele care generează disconfort vecinilor. În cadrul acestui program au avut loc acţiuni de verificare şi identificare a adăposturilor improvizate pentru creşterea animalelor de fermă.
2.         S-a urmărit şi verificat periodic activitatea operatorului serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara – S.C. „Danyflor” S.R.L. şi au fost efectuate controale periodice privind starea de întreţinere şi bunăstarea animalelor din adăpost.
 Sesizările primite privind câinii fără stăpân, în perioada Ianuarie - Iunie 2012 au fost în număr de  384 şi au fost soluţionate împreună cu S.C. „Danyflor” S.R.L.
Activitatea în perioada Ianuarie - Iunie 2012 în cadrul adăpostului de animale aparţinând S.C. „Danyflor” S.R.L. de pe DN 59 km 12+200 m, jud. Timiş, se prezintă după cum urmează:
- au fost ridicaţi de pe domeniul public un număr de 656 câini;
- s-au înregistrat 146 eutanasii şi 306 mortalităţi;
- de pe domeniul public au fost ridicate un număr de 264 cadavre;
- s-au înregistrat 221 revendicări şi adopţii;
- au fost emise şi recepţionate facturi în valoare de 673.641,82 lei.

3.         S-a urmărit desfăşurarea activităţii din cadrul Grădinii Zoologice Timişoara cuprinzând: controale periodice privind starea de întreţinere a animalelor, urmărirea stocurilor de alimente, a tratamentelor profilactice periodice, eventualele modificări survenite în starea de sănătate a animalelor, participarea la controalele Gărzii de Mediu şi a Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş.
Pe parcursul acestui semestru, în urma solicitărilor primite, au fost înregistrate un număr de 11 animale de companie  în Registrul animalelor de companie.
 
F.         Coordonarea activităţii detaşamentelor de deţinuţi de la Penitenciarul Timişoara;
În anul 2012, Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara a continuat activitatea în baza Contractului nr.SC2011 – 129/28.01.2011 (prelungit prin act adiţional) privind angajarea de forţă de muncă, necesară pentru realizarea unor activităţi, după cum urmează:
1.         Lucrări de ecologizare (salubrizare, igienizare, defrişarea vegetaţiei) a spaţiilor aflate în careurile blocurilor din următoarele cartiere:  Cetate – parţial, Mehala – parţial, Ion Ionescu de la Brad – parţial, Ronaţ – parţial, Circumvalaţiunii, Plopi – parţial, Ghirodei – parţial, Kuncz – parţial, Traian – parţial, Dâmboviţa – parţial,  precum şi toate arterele de intrare în municipiu;
2.         Întreţinerea şi igenizarea spaţiilor aparţinând instituţiilor publice (curţi, terenuri, etc.): şcoli şi licee (12 locaţii), grădiniţe (5 locaţii), spitale (5 locaţii), cimitire (2 locaţii), lăcaşe de cult (7 locaţii), centre sociale aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara (5 locaţii), alte instituţii de interes public (4 locaţii);
3.         Igienizarea interiorului şi a zonei limitrofe Pădurii Verzi, Grădinii Zoologice şi Muzeului Satului Bănăţean;
4.         Efectuarea curăţeniei malurilor canalului Bega şi canalului Subuleasa, inclusiv igienizarea podurilor;
5.         Refacerea scuarurilor şi a suprafeţelor care au fost distruse în urma lucrărilor de refacere a drumurilor, parcărilor şi trotuarelor, pe care au fost depozitate cantităţi de deşeuri rezultate din aceste lucrări şi umplerea acestora cu pământ în vederea aducerii lor la cotă, pentru redarea destinaţiei spaţiului de zonă verde: str. Iancu Văcărescu, Bulevardul 16 Decembrie 1989 – parţial;
6.         Decaparea surplusului de pământ aflat peste bordura carosabilului pe aliniamente stradale: str. Nera, str. B.P. Haşdeu şi str. Sinaia;
7.       Lucrări de deszăpezire a căilor de circulaţie auto şi pietonale de pe domeniul public din municipiul Timişoara, în perioada Ianuarie – Februarie 2012.
8.         Decaparea, încărcarea pământului şi deşeurilor, împrăştierea şi nivelarea pământului folosit ca umplutură la Parcul Copiilor „Ion Creangă”.
 
G.        Activităţi Ecologice:
1.         Organizarea evenimentului EARTH HOUR 2012 (Ora Pământului), programată pentru data de  31 martie 2012, în colaborare cu WWF România. Scopul evenimentului a fost  acela de a  trage un semnal de alarmă privind amplitudinea actuală a efectelor încălzirii globale, de a sublinia   necesitatea efortului concertat  pentru reducerea poluării planetei, evenimentul fiind şi un mijloc de promovare a soluţiilor de combatere a schimbărilor climatice, de transmitere  către cetăţenii Timişoarei a unui  mesaj ecologic, de conştientizare  a societăţilor comerciale, instituţiilor şi cetăţenilor - asupra adoptării unei conduite ecologice pentru  gospodăririi durabile a resurselor energetice – resurse neregenerabile şi epuizabile.
În urma competiţiei de dosare depuse de un număr de 19 municipii şi oraşe din România, Municipiul Timişoara s-a clasat printre primele trei municipii care, au participat în data de16 Martie 2012, la Finala Competiţiei pentru Capitala Earth Hour, în cadrul căreia  contribuţia locuitorilor a poziţionat municipiul Timişoara pe locul 2, fiind colectate PET-uri într-o cantitate de 3.860 kg.
Urmare a competiţie, Liceul Tehnic “Ion Mincu” Timişoara – unitate de învăţământ care a contribuit cu cea mai mare cantitate de PET-uri, a beneficiat de un set complet de recipiente pentru colectare selectivă. Premierea s-a realizat ăn cadrul festiv cu ocazia Orei Pământului, în Piaţa Victoriei.
2.         Organizarea în perioada 22-25 Mai 2012 în colaborare cu Direcţia Generală pentru Mediu a Comisiei Europene a  evenimentului GREEN WEEK,  dedicat  APEI,  având ca slogan:  „The water challenge – every drop counts” – „Provocarea apei – fiecare picătură contează”. Cu ocazia acestui eveniment s-a organizat un simpozion dedicat  gestiunii apei, o zi a porţilor deschise la Uzina de Apă  din Timişoara, în strânsă colaborare cu Societatea de Apă şi Canal „Aquatim” Timişoara,  un concurs foto pe tema apei şi biodiversităţii aflate în strânsă conexiune cu apa, concursuri de desene în Parcul Rozelor, iar în 24 şi 25 Mai - ecologizarea unor lucii de apă şi o excursie de vizitare a Pădurii Verzi în scopul  educării tinerilor asupra problemelor privind protecţia mediului, a importanţei apei în acest ecosistem şi a necesităţii protejării surselor de apă din această pădure.
  
3.         5 Iunie 2012 – Ziua Internaţională a Mediului – S-a organizat vernisajul expoziţiei Proiectului de educaţie ecologică „SUNTEM MICI DAR NE PASĂ, TIMIŞOARA ESTE CASA NOASTRĂ”, în colaborare cu ECO-ŞCOALA cu Clasele I-VIII nr. 16 TAKE  IONESCU. Expoziţia  fost găzduită de  Primăria Municipiului Timişoara. Cele 10 lucrări  premiate de către o comisie mixtă formată din  reprezentanţi Primăria Municipiului Timişoara – cadre didactice, au făcut obiectul unor afişe de promovare a comportamentului responsabil faţă de mediu.
4.         ZILELE ENERGIEI TIMISOARA 2012  -   18 - 19 Iunie 2012
Municipiul Timişoara a organizat în zilele de 18 şi 19 iunie 2012 la Centrul Regional de Afaceri Timişoara, din B-dul Eroilor de la Tisa nr.22, a doua ediţie a Conferinţei „ZILELE ENERGIEI 2012 TIMIŞOARA”, în colaborare cu Comisia Europeană şi alte părţi interesate, eveniment înscris în cadrul campaniei „SĂPTĂMÂNA ENERGIEI DURABILE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ - 18-22 IUNIE 2012”. Evenimentul a permis participanţilor, instituţiilor, companiilor, autorităţilor publice locale şi tuturor celor interesaţi să beneficieze în mod direct de oportunităţile şi avantajele oferite de o utilizare mai bună şi mai inteligente a energiei şi de informare cu privire la implementarea măsurilor privitoare la energiile regenerabile.
Acest eveniment a fost organizat de municipalitatea timişoreană atât în calitatea sa de semnatară a Convenţiei Primarilor (Covenant of Mayors) cât şi ca partener al proiectului „An inclusive peer-to-peer approach to involve EUCONURBation and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”, cod IEE/10/380/SI 2.589427, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe.
Cu ocazia acestui eveniment, în perioada 18-20 Iunie 2012, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş şi Clusterul de Energii Sustenabile ROSENC,  doi pioni importanţi ai mediului de afaceri, au organizat cea de a – VI - a ediţie a Expoziţiei” ENERGIA VIITORULUI”, prima ediţie a secţiunii „ORAŞUL DE MÂINE” şi „SALONUL CLUSTERELOR”. Scopul acestor expoziţii a fost acela de a promova eficienţa energetică,  energiile convenţionale şi neconvenţionale, promovarea produselor şi serviciilor pentru municipalitate şi a soluţiilor integrative în energii regenerabile.
  
H.           Studii şi proiecte:

Proiectul „Biodiversitatea şi protecţia naturii  - o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite”, acronim „BIOTOWNS, cod proiect HU-RO/128/1.3.4., finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013,  Axa  prioritară 1 Îmbunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a zonei de cooperare,  1.3. Protecţia mediului, acţiunea  1.3.4. Elaborarea de studii şi planuri”.

SEMESTRUL II:

A.        Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere pentru lucrări edilitar – gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;
În semestrul II au fos avizate un număr de 250 permise spargere după cum urmează: branşamente apă – 65, racorduri canal – 69, extinderi reţele apă-canal – 12,  reabilitări reţea apă – 3, branşamente gaze naturale – 114, reabilitări reţele termice – 7, extinderi reţea gaz – 23, extinderi iluminat public – 5, alimentări cu energie electrică – 13.
A fost încasată suma de 25.060,41lei  reprezentând taxa de evaluare a zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti.
Faţă de anul 2011, totalul permiselor de spargere pe anul 2012 înregistrează o creştere  a numărului de la  411 la 436.

B.        Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de Principiu Mediu Urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997 şi întocmirea notelor de plată.
În semestrul II au fost verificate şi avizate 533 avize de principiu mediu urban cuprinzând: accese auto – 22, accese pietonale – 5, alimentare/branşament energie electrică – 27, amenajare locuri parcare – 8, amenajare zone verzi, parcuri, locuri joacă, canisite – 1, amenajări spălătorii auto – 4, amenajări stradă, modernizare trotuare – 8, amenajări şi modificări interioare/exterioare – 10, amplasare panouri, firme şi totemuri publicitare – 15,  branşamente gaze naturale – 133, branşamente apă – 128, construcţii balcon – 9, construcţii locuinţe şi spaţii comerciale, diverse, extinderi – 103, demolări – 12, extindere iluminat public – 10, extindere reţea apă şi canal – 9, extindere reţea energie electrică – 1, extindere reţea gaze naturale – 29, legalizare garaje – 8, organizare de şantier – 1,  P.U.D.-uri – 5, P.U.Z.-uri – 6, racord canal – 142, reabilitare reţele termice – 1, schimbare destinaţie – 3, modernizare reţele – 7.
Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor de principiu s-a ridicat la valoarea de 18.545,01 lei.
Au fost încasată suma de 26.650 lei, reprezentând taxele  pentru eliberarea Avizelor de Principiu Mediu Urban  pentru semestrul II, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2012.
Faţă de anul 2011, anul 2012 înregistrează o scădere  a numărului de avize de principiu de la 1.177 la 1.074, aşa cum este reprezentat în graficul de mai jos.
  
C.        Activitatea de identificare pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare temporară a domeniului public potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 171/25.05.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2011.
În semestrul II au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 99 amplasamente aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma de 83.992, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a spaţiilor publice.
 
D.        Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului;
În perioada Iulie – Decembrie 2012, în cadrul Serviciului Avize Mediu Urban au fost soluţionate  un număr de 530 sesizări, reclamaţii şi interpelări (Call Center, portal sau înregistrate prin Centrul de Consiliere Cetăţeni), atât în format electronic cât şi în formă scrisă, preluate de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului – ocuparea temporară a domeniului public, fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la gospodăria subterană, etc.
În cursul semestrului II 2012, s-au întocmit un număr de 92 de Procese – verbale de afişare, respectiv dezafişare, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea unor investiţii, lucrări şi activităţi cu potenţial impact asupra mediului, şi care vizează teritoriul administrativ al  municipiului Timişoara, procedându-se la  afişarea/dezafişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei. 
 
E.         Managementul populaţiei canine, animalelor de fermă şi companie;
1.         În perioada Iulie – Decembrie 2012, Controlul microfermelor a continuat să reprezinte  o activitate comună desfăşurată împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş şi Direcţiei Poliţiei Locale.
Controalele s-au desfăşurat pe tot parcursul semestrului şi au vizat microfermele care generează disconfort vecinilor. În cadrul acestui program au avut loc acţiuni de verificare şi identificare a adăposturilor improvizate pentru creşterea animalelor de fermă.
2.         S-a urmărit şi verificat periodic activitatea operatorului serviciului public de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în municipiul Timişoara – S.C. „Danyflor” S.R.L. şi au fost efectuate controale periodice privind starea de întreţinere şi bunăstare a animalelor din adăpost.
În perioada Iulie - Decembrie 2012 s-au înregistrat un număr de 291 de sesizările cu privire la câinii fără stăpân şi au fost soluţionate împreună cu S.C. „Danyflor” S.R.L.
Activitatea în perioada Iulie - Decembrie 2012 în cadrul adăpostului de animale aparţinând S.C. „Danyflor” S.R.L. de pe DN 59 km 12+200 m, jud. Timiş se prezintă după cum urmează:
- au fost ridicaţi de pe domeniul public un număr de 746 câini;
- s-au înregistrat 88 eutanasii şi 325 mortalităţi;
- de pe domeniul public au fost ridicate un număr de 216 cadavre;
- s-au înregistrat 306 revendicări şi adopţii;
- au fost emise şi recepţionate  facturi în valoare de 790.812,91 lei.

3. În ceea ce priveşte colaborarea cu asociaţiile de protecţie a animalelor, pe parcursul întregului an 2012 a continuat colaborarea cu Asociaţiile pentru Protecţia Animalelor „ECO VET„ şi „Pet Hope” Timişoara. De asemenea, au fost organizate şedinţe de lucru  împreună cu Asociaţia „Pet Hope” şi Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara pe tema – „Sterilizarea câinilor fără stăpân de pe raza municipiului Timişoara şi reîntoarcerea acestora în teritoriu”: au fost sterilizaţi un număr de 74 de câini şi au fost reîntorşi în teritoriu un număr de 74.
Au fost organizate şedinţe de lucru privind strategia de aplicat în gestiunea populaţiei canine.

4.         În cursul lunii Noiembrie 2012 s-a organizat un sondaj de opinie  privindmanagementul animalelor de companie  la nivelul municipiului Timişoara şi în mod special managementul populaţiei canine şi feline cu şi fără stăpân, în vederea cunoaşterii părerii cetăţenilor cu privire la această problemă, precum şi pentru fundamentarea unor  reglementări,  acte normative locale cu privire la gestionarea problematicii legate de populaţia canină şi felină şi a unor programe eficiente. Rezultatele sondajului de opinie realizat de către operatorii de specialitate ai Call Center au fost analizate, validate şi interpretate în strânsă colaborare între Direcţia de Mediu şi Asociaţia “ECO VET” Timişoara, urmând să fundamenteze activitatea de management a animalelor de companie în municipiul Timişoara în viitorii ani.

5.         S-a urmărit desfăşurarea activităţii din cadrul Grădinii Zoologice Timişoara cuprinzând: controale periodice privind starea de întreţinere a animalelor, urmărirea stocurilor de alimente, a tratamentelor profilactice periodice, eventualele modificări survenite în starea de sănătate a animalelor, participarea la controalele Gărzii de Mediu şi a Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş.

6.         În semestrul II al anului 2012 s-au organizat  târguri de adopţie canină, în colaborare cu Asociaţia de protecţie a animalelor „Ecovet” şi S.C. „Danyflor” S.R.L., sub sloganul „Şi mie îmi stă bine în lesă!”. În această perioadă s-au organizat 7 târguri de adopţii canine.
     
Pe parcursul semestrului II al anului 2012, în urma solicitărilor primite, au fost înregistrate 29 animale de companie în Registrul animalelor de companie. Întrucât înregistrarea animalelor de companie la nivelul întregului an 2012  nu se ridică la nivelul  aşteptat, s-a realizat o platformă de înregistrare a animalelor de companie din municipiul Timişoara, prin care asociaţiile chinologice, asociaţiile de protecţie a animalelor, cabinetele, clinicile şi medicii veterinari de liberă practică putând să îţi aducă aportul pentru identificarea exemplarelor canine şi feline prin înregistrarea cu transpondere (microcip) şi înregistrarea lor în baza de date – Registrul Animalelor de companie din Municipiul Timişoara, pe baza unui cont şi parolă. Platforma de înregistrare a fost dezvoltată pe pagina www.dmmt.ro.
 
F.         Coordonarea activităţii detaşamentelor de deţinuţi de la Penitenciarul Timişoara;
În baza Contractului nr.SC2011 – 129/28.01.2011 privind angajarea de forţă de muncă, necesară pentru realizarea unor activităţi,  au fos realizate următoarele activităţi:
1.         Lucrări de ecologizare (salubrizare, igienizare, defrişarea vegetaţiei) a spaţiilor aflate în careurile blocurilor din următoarele cartiere: Soarelui, Girocului, Steaua, cartierul Ion Ionescu de la Brad, Aradului Est – Vest, Mehala – parţial, Ion Ionescu de la Brad – parţial, Vii – parţial, Ronaţ – parţial, Mircea cel Bătrân, Bucovina – parţial, Lipovei – parţial, Blaşcovici – parţial, Tipografilor – parţial, Ghirodei – parţial, Kuncz – parţial, Dorobanţilor – parţial, Complex Studenţesc – Sala Olimpia – Stadionul Dan Păltinişanu, Iosefin – parţial, Dâmboviţa – parţial, Elisabetin – parţial, Bălcescu – parţial, Freidorf – parţial  precum şi toate arterele de intrare în municipiu;
2.         Întreţinerea şi igienizarea spaţiilor aparţinând instituţiilor publice (curţi, terenuri, etc.): şcoli şi licee (30 locaţii), grădiniţe (17 locaţii), spitale (10 locaţii), cimitire (4 locaţii), lăcaşe de cult (7 locaţii), centre sociale aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara (4 locaţii), alte instituţii de interes public (9 locaţii);
3.         Igienizarea interiorului şi a zonei limitrofe Pădurii Verzi, Grădinii Zoologice şi Muzeului Satului Bănăţean;
4.         Efectuarea curăţeniei malurilor canalului Bega şi canalului Behela, inclusiv igienizarea podurilor;
5.         Decaparea surplusului de pământ aflat peste bordura carosabilului pe aliniamente stradale: Bulevardul Take Ionescu, Calea Stan Vidrighin, str. Pictor Zaicu;
6.         Lucrări de deszăpezire a căilor de circulaţie auto şi pietonale de pe domeniul public din municipiul Timişoara, în luna Decembrie 2012.

H.        Studii şi proiecte:
1.         În  calitate de beneficiar al unei finanţări pe Fondul de Coeziune pe Programul Operaţional Sectorial Mediu, Municipiul Timişoara a înfiinţat la nivelul ei o Unitate de Management a Proiectului (UMP). UMP, ca şi reprezentant al beneficiarului, a acţionat pentru implementarea şi monitorizarea lucrărilor din cadrul Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”, colaborând pentru aceasta cu toate părţile implicate în implementarea Proiectului finanţat prin POS Mediu.
Din această  Unitate de  Management a Proiectului, Direcţia de Mediu are nominalizat un reprezentant.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii în Timişoara reflectată în calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei, ca urmare a investiţiilor în infrastructura impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene pentru atingerea obiectivul „convergenţa”.
Obiectivul specific al proiectului de termoficare din Timişoara este să propună un program de investiţii care să asigure conformarea cu obligaţiile de mediu stabilite în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele strategiilor şi politicilor naţionale energetice şi de asigurare a agentului termic (cum ar fi creşterea eficienţei energetice, flexibilitatea combustibililor, siguranţa alimentării cu căldură).
Durata contractului este în conformitate cu Cererea de Finanţare de 38 de luni, începând cu data semnării prezentului contract, respectiv până la data de 31.12.2013
Valoarea totală a Proiectului, fără TVA, este de 255.196.884 lei.
Componentele proiectului: componenta 1 – Retehnologizarea a două cazane de apă fierbinte, CAF2 şi CAF4, în CET Centru, componenta 2 – Retehnologizarea a trei cazane de abur, CAE1, CAE2 si CAE3 (IMA6) în CET Sud, componenta 3 – instalaţie nouă de desulfurare (DESOX) în CET Sud, componenta 4 – Reabilitarea pompelor de transport din CET Centru şi CET Sud, componenta 5 – Asistenţa tehnică, conştientizarea publică şi supervizare

La data de 30.12.2012 progresul fizic în cadrul contractului era de 52%. 

2. Proiectul „An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”  – acronim CONURBANT, cod proiect IEE/ 10/380/SI 2.5894 27, finanţat  prin Programul Intelligent Energy Europe 2010.

Cererea de finaţare a proiectului a fost depusă în luna iunie 2010, în colaborare cu Primăria Oraşului Vicenza (Italia), şi are ca parteneri municipii din Italia, Spania, Letonia, Cipru, Bulgaria, Croaţia şi România (municipiul Arad şi Alba Iulia). Proiectul se concentrează pe Pactul Primarilor, în principal pe semnarea unui acord între primării, evaluarea emisiilor de CO2 în municipiile partenere, dezvoltare şi implementare de planuri de acţiune energetice durabile şi monitorizare a acţiunilor. Proiectul are la bază necesitatea armonizării politicilor Uniunii Europene din domeniul mediului şi al surselor de energie regenerabilă prin creşterea nivelului de cunoştin­ţe privind politicile de eficienţă ener­getică, dezvoltarea instrumentelor de creştere a capacităţii de formare de personal şi de specialişti în acest domeniu.

Proiectul se derulează  pe parcursul a 36 luni şi are propus pentru municipiul Timişoara  un buget de 43.093 EURO, din care  75% contribuţie finanţată de  către UE (32.319,75 EUR) şi  25%  contribuţie proprie (10.773,25 EUR).  Parte a contribuţiei proprii este acoperită prin munca depusă de funcţionarii publici din cadrul Direcţiei de Mediu. Perioada de derulare este mai 2011 – până în a doua jumătate a anului 2013.
În cursul anului 2012 s-au desfăşurat următoarele activităţi:
- participarea la întâlnirile de management a proiectului;
- aderarea la Clubului Primarilor din România şi la Platforma Naţională de Dialog,  lansată de Asociaţia Oraşe Energie  din România şi alegerea Primarului Municipiului Timişoara, în calitate de Ambasador al Clubului Primarilor din România;
- Participarea în data de 26.04.2012 la Arad, la Târgul Internaţional pentru energie în triunghiul de frontieră România, Ungaria şi Serbia;
- Participarea la întâlnirea „Local Energy Leadership contractors”, care a avutloc în data de 28 Iunie 2012 la Bruxelles, la AgenţiaEuropeanăpentru Competitivitate şi Inovare.
- Organizarea CONURBAŢIEI TIMIŞOARA – formată din 17 autorităţi publice locale din Polul de creştere Timişoara şi Judeţul Timiş: Timişoara,Bucovăţ, Cărpiniş, Dudeştii Noi, Dumbrăviţa,  Giarmata, Ghiroda, Giroc, Jimbolia, Moşniţa Nouă, Orţişoara, Pişchia, Peciu Nou, Remetea Mare, Sânandrei, Sânmihaiu Român şi Şag.
- Organizarea de instruiri ale  echipei de proiect din fiecare localitate şi întâlniri de lucru cu reprezentanţii autorităţilor publice angrenate în proiect;
- Elaborarea Inventarului de bază al emisiilor (Baseline Emission Inventory) pentru un număr de 15 localităţi din Conurbaţia Timişoara;
- participarea la Workshop-ul de Întărire a Capacităţii – „Dezvoltarea PAED şi Perspective pentru Contractele de Performanţă Energetică”, desfăşurat la Miercurea Ciuc, Judeţul Harghita, în zilele de 6 şi 7 Noiembrie 2012;
- Organizarea unui număr de 5 forumuri locale pentru energie: Jimbolia, Şag, Ghiroda, Moşniţa Nouă şi Dumbrăviţa;
- Activităţi de management al proiectului;
În cadrul proiectului s-au desfăşurat şi activităţile curente de  organizare şi coordonare a activităţilor, diseminare a informaţiilor, achiziţia unor bunuri şi servicii necesare derulării proiectului.

3.         Reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiţie publică“Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara” – proiect co-finanţat de la bugetul de stat prin Ministerul Mediului şi Pădurilor, în cadrul Subprogramului „Clădire educaţională  multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara”, derulat în cadrul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice – activitate realizată în perioada Septembrie – Noiembrie 2012.

4.         Contribuţia la realizarea străzii pietonale Mărăşti, prin montarea  unui mobilier urban de calitate superioară, din materiale durabile - bănci, jardiniere şi coşuri stradale care, să asigure  un  ansamblu unitar zonei. În urma colaborării cu Societatea Comercială „CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS” S.R.L. Timişoara, care a asigurat mobilierul urban printr-o donaţie în valoare totală de 25.333,20 Euro, s-au montat un număr de 25 de bănci stradale, 15 coşuri şi 50 de jardiniere, între cele două insttuţii fiind perfectat un contract de donaţie.
 


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886