ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Sinteza activității Serviciului Avize Mediu pentru anul 2013

 A.        Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere pentru lucrări edilitar – gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;
În perioada ianuarie – decembrie 2013, au fost avizate un număr de 365 permise spargere după cum urmează: branşamente apă – 88, racorduri canal – 103, extinderi reţele canalizare – 1,  reabilitări reţea apă – 2, branşamente gaz natural – 145, reabilitări reţele termice – 3, extinderi reţea apă-canal – 8, extinderi reţea gaz – 11, extinderi iluminat public – 5, alimentări cu energie electrică – 16, redimensionare branşament apă – 1, extindere reţele electrice – 2.
Faţă de anii 2011 şi 2012, s-a înregistrat o scădere  a numărului documentaţiilor depuse în vederea obţinerii permiselor de spargere de la  411, respectiv 436 la 365:.
A fost încasată suma de 91.599,68 lei reprezentând taxa de evaluare a zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul permiselor de spargere.

B.      Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate
, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.H. 349/2013 şi întocmirea notelor de plată;
S-au verificat şi avizat un număr de 1.035 Avize de principiu mediu urban cuprinzând:
accese auto – 61, alimentare/branşament energie electrică – 30, amenajare locuri parcare – 1, amenajări spălătorie auto – 1, amenajări stradă – 2,  amplasare panouri, firme şi totemuri publicitare – 13, branşament gaze naturale  – 284, branşamente apă – 286, construcţii balcon – 16, construcţii locuinţe şi spaţii comerciale  - 44, demolări – 10, extindere iluminat public – 11, extindere reţea apă – 9, extindere reţea canal – 2,  extindere reţea gaze naturale – 14, legalizare garaje – 3, P.U.D. – 12, P.U.Z.- 9, racord canal – 292, reabilitare reţele termice – 2, schimbare destinaţie – 10, modernizare reţele apă şi canal – 1.
          
Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor de principiu mediu urban s-a ridicat la valoarea de 91.599,68 lei.
Faţă de anii 2011 şi 2012, s-a înregistrat o scădere  a numărului de avize de principiu mediu urban de la 1.174, respectiv 1.074  la 1.035.
  
C.        Activitatea de urmărire, control şi recepţionare a refacerii zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti;
Au fost realizate lucrările de reamenajare a spaţiilor verzi afectate ca urmare a lucrărilor edilitar-gospodăreşti, valoarea lucrărilor realizate se ridică la suma de 113.694,05 lei. A fost reamenajată prin gazonare o suprafaţă de 11.042 mp.  şi au fost plantaţi un număr de 97 de arbori pe Calea Buziaşului şi B-dul Constantin Brâncoveanu.
           
D.        Activitatea de identificare pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare temporară a domeniului public potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 237/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2013.
În anul 2013 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 150 amplasamente aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma de 96.222,50 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a domeniului public.
 
E.           Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.    
Au fost soluţionate  sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Centrul de Consiliere Cetăţeni), atât în format electronic cât şi în formă scrisă, preluate de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului – ocuparea temporară a domeniului public, fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la gospodăria subterană, etc
S-au întocmit un număr de 209 procese - verbale de afişare, respectiv dezafişare pentru diverse anunţuri publice,la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea unor investiţii, lucrări şi activităţi cu potenţial impact asupra mediului, şi care vizează teritoriul administrativ al  municipiului Timişoara, procedându-se la  afişarea/dezafişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei. 
                
F.           Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/demolare pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale.
Au fost întocmite şi eliberate un număr de 1.029 avize. De asemenea, a fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr de 70 de beneficiari, care au obţinut aviz în cursul anului 2013.
Faţă de anul 2012, totalul Avizelor de gestiune deşeuri emise în anul 2013 înregistrează o uşoară creştere, de la  1.017 la 1.029.
  
G.        Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate de la  Penitenciarul Timişoara;
            În anul 2013, a fost continuată activitatea cu Penitenciarul Timişoara în baza Contractului nr.SC2013 – 14772/27.05.2013 privind angajarea de forţă de muncă, necesară pentru realizarea unor activităţi, după cum urmează:
1.      Lucrări de ecologizare a spaţiilor aflate în careurile de blocuri şi în zonele de locuinţe, din cartierele Municipiului Timişoara (degajarea terenului de resturi vegetale ierboase şi arbustive, resturi din construcţii şi aducerea lui la starea iniţială), după cum urmează; cartierele Cetate – parţial, Mehala – parţial, Ion Ionescu de la Brad – parţial, Ronaţ – parţial, Circumvalaţiunii – parţial, Plopi – parţial, Ghirodei – parţial, Kuncz – parţial, Traian – parţial, Dâmboviţa – parţial, Şagului – parţial, precum şi pe toate arterele de intrare în municipiu;
2.         Întreţinerea şi igienizarea spaţiilor aparţinând instituţiilor publice (curţi, terenuri, etc.): şcoli şi licee (12 locaţii), grădiniţe (5 locaţii), spitale (1 locaţie), cimitire (1 locaţie), lăcaşe de cult (1 locaţie), alte instituţii de interes public (1 locaţie);
3.         Igienizarea interiorului şi a zonei limitrofe Pădurii Verzi şi a Grădinii Zoologice;
4.         Efectuarea curăţeniei malurilor canalului Bega – parţial, şi canalului Subuleasa, inclusiv igienizarea podurilor;
5.       Decaparea surplusului de pământ aflat peste bordura carosabilului pe aliniamente stradale şi aducerea terenului la cotă pe următoarele amplasamente: sens Giraţie Calea Buziaşului, Calea Buziaşului, str. Arieş, str. Negoiu, str. Demetriade (scuar), str. Nicolae Titulescu, str. Gării, Splaiul Nistrului în cantitate de 6.066 mc.
6.         Încărcarea manuală a deşeurilor colectate în mijloacele de transport, în cantitate de 7.893 t.
7.         Valoarea muncilor prestate de către forţa de muncă angajate de la Penitenciarul Timişoara a fost de 661.415 lei.
 
H.        ALTE ACTIVITĂŢI:

1.         S-au achiziţionat  serviciile de curăţire graffiti de pe imobile proprietatea Municipiului Timişoara. Această activitate  a avut ca scop punerea în valoare a unor imobile (poduri) şi obiective publice, după cum urmează:
            - Podul Traian – 70 mp.;
            - Podul Muncii – 217 mp.;
            - Podul Calea Şagului – 117 mp.;
            - Parcul şi locul de joacă Steaua – 10 mp.;
            - Podul Mitropolit Andrei Şaguna – 24 mp;
            - Podul Michelangelo – 65 mp.;
            - Podul Mihai Viteazu – 30 mp;
            - Podul Decebal – 17 mp.;
            - Podul Dacilor – 17 mp,
            Serviciile pentru curăţare grafitti, realizate pe o suprafaţă totală de 556 mp. s-au ridicat la  valoarea de 64.500 lei fără TVA, respectiv 80.000 lei cu TVA inclusă.


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886