ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Sinteza activității Serviciului Avize Mediu pentru anul 2014

A.        Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere pentru lucrări edilitar – gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;
În perioada Ianuarie–Decembrie 2014, au fost verificate în teren și avizate un număr de 297 permise spargere, după cum urmează: branşamente apă – 69, racorduri canal – 90, extinderi reţele canalizare – 3, branşamente gaz natural – 14, reabilitări reţele termice – 3, extinderi reţea apă-canal – 12, extinderi reţea gaz – 43, extinderi iluminat public – 5, alimentări cu energie electric – 11, extinderi reţea subterană pentru servicii de telecomunicaţii – 47.
 
Faţă de anii 2012 şi 2013, s-a înregistrat o scădere a numărului documentaţiilor depuse în vederea obţinerii permiselor de spargere de la 436, respectiv 365 la 297.
A fost încasată suma de 89.832,15 lei reprezentând taxa de evaluare a zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul permiselor de spargere.

B.        Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr.349/2013 şi întocmirea notelor de plată;
S-au verificat şi avizat un număr de 998 Avize de principiu mediu urban cuprinzând: accese auto – 41, alimentare/branşament energie electrică – 28, amenajare locuri parcare – 7, amenajări spălătorie auto – 3, amenajări stradă – 4, amplasare panouri, firme şi totemuri publicitare – 20, branşament gaze naturale – 198, branşamente apă – 194, construcţii balcon – 18, construcţii locuinţe şi spaţii cu alte destinaţii - 195, demolări – 6, extindere iluminat public – 7, extindere reţea apă – 8, extindere reţea canal – 1, extindere reţea gaze naturale – 4, legalizare garaje şi anexe – 8, P.U.D. – 9, P.U.Z.- 20, racord canal – 213, reabilitare reţele termice – 2, schimbare destinaţie – 11, modernizare reţele apă şi canal – 1.
 
Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor de principiu mediu urban s-a ridicat la valoarea de 115.630,71 lei.
Faţă de anii 2012 şi 2013, s-a înregistrat o scădere a numărului de avize de principiu mediu urban de la 1.074, respectiv 1.035 la 998.

C.        Activitatea de identificare pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare temporară a domeniului public potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.285/30.05.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2014.
În anul 2014 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 123 amplasamente aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma de 73.503,86 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a domeniului public.
 
D.     Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.
Au fost soluţionate sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul Relaționare Directă cu Cetățenii), atât în format electronic cât şi în formă scrisă, preluate de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului – ocuparea temporară a domeniului public, fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la gospodăria subterană, etc.
S-au întocmit un număr de 123 procese - verbale de afişare, respectiv dezafişare pentru diverse anunţuri publice, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea unor investiţii, lucrări şi activităţi cu potenţial impact asupra mediului, şi care vizează teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, procedându-se la afişarea/dezafişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.

E.         Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/demolare pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale;
În cursul anului 2014 au fost întocmite şi eliberate un număr de 1.028 avize. De asemenea, a fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr de 130 de beneficiari, care au obţinut aviz în cursul anului 2014.
Faţă de anul 2013, totalul avizelor de gestiune deşeuri emise în anul 2014 nu prezintă nicio modificare.
 
F.         Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate de la Penitenciarul Timişoara
În anul 2014, a fost continuată activitatea cu Penitenciarul Timişoara în baza Contractului nr.SC2014-9409/09.04.2014 privind angajarea de forţă de muncă, necesară pentru realizarea unor activităţi , după cum urmează:
–Lucrări de ecologizare a spaţiilor aflate în careurile de blocuri şi în zonele de locuinţe, din cartierele Municipiului Timişoara (degajarea terenului de resturi vegetale ierboase şi arbustive, resturi din construcţii şi aducerea lui la starea iniţială), după cum urmează: Cartier Soarelui / integral și parțial a zonelor  Mehala, Ion Ionescu de la Brad, Ronaţ, Circumvalaţiunii, Plopi – parţial, Ghirodei, Kuncz, zona P-ţa Traian, Dâmboviţa, Zona Dorobanţilor, Şagului, Calea Aradului Est-Vest, Zona Lipovei şi Cartier Vii, Cartier Bucovina, Cartier Blaşcovici,  precum şi pe toate arterele de intrare în municipiul Timișoara;
–Întreţinerea şi igienizarea spaţiilor aparţinând instituţiilor publice (curţi, terenuri, etc.): şcoli şi licee (16 locaţii), grădiniţe (8 locaţii), spitale (3 locaţie), lăcaşe de cult (6 locaţie), alte instituţii de interes public (4 locaţie);
–Igienizarea interiorului şi zonei limitrofe Pădurii Verzi şi a Grădinii Zoologice;
–Efectuarea curăţeniei malurilor canalului Bega – parţial şi canalului Subuleasa, inclusiv igienizarea podurilor;
–Decaparea surplusului de pământ aflat peste bordura carosabilului pe aliniamente stradale şi aducerea terenului la cotă pe următoarele amplasamente: Strada Ialomiţa, Calea Şagului, Gheorghe Adam, Demetriade, Divizia 9 Cavalerie, Aurora, Armoniei, Marginii, Calea Lugojului, Ştrandului, Splaiul Tudor Vladimirescu, Splaiul Nicolae Titulescu, Strada Polonă, în cantitate totală de 7.300 mc.
–Încărcarea manuală a deşeurilor colectate în mijloacele de transport, în cantitate de 9.100 t.

G.        Alte activităţi:
1. S-a achiziţionat serviciul de curăţire graffiti de pe imobile proprietatea Municipiului Timişoara. Această activitate a avut ca scop punerea în valoare a unor imobile (poduri) şi obiective publice, după cum urmează: Grădina Botanică – 140 mp, Podul Traian – 27 mp, Podul Şaguna – 27 mp, Podul Michelangelo – 15 mp, Podul Muncii – 50 mp, Podul Al.I.Cuza – 18 mp, Podul Hul – 17 mp, Podul Ardealul – 48 mp, Podul Andreescu – 12 mp, Podul C. Şagului – 33 mp, Liceul Carmen Silva – 64 mp, Colegiul Ana Aslan – 28 mp, Liceul I.Vidu – 39 mp, Colegiul Gr. Moisil – 25 mp, Filarmonica şi Grădina de vară Capitol – 20 mp, Parcul Central – 10 mp.
Serviciile pentru curăţare grafitti, au fost realizate pe o suprafaţă totală de 573 mp şi s-au ridicat la valoarea de 103.352,01 lei fără TVA, respectiv 128.156,49 lei cu TVA inclusă.


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886