ROMÂNIA
Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara

Sinteza activității Serviciului Reglementare și Politici Mediu Urban pe anul 2015

A.        Activitatea de avizare a documentaţiilor în vederea obţinerii permisului de spargere pentru lucrări edilitar – gospodăreşti în municipiul Timişoara, care se execută cu afectarea zonelor verzi şi predarea amplasamentelor cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi supraterană;
În perioada Ianuarie–Decembrie 2015, au fost verificate în teren şi avizate un număr de 349 documentaţii pentru obţinerea permiselor de spargere, după cum urmează: branşamente apă – 73, racorduri canal – 83, extinderi reţele canalizare – 8, branşamente gaz natural – 98, reabilitări reţele termice – 15, extinderi reţea apă-canal – 12, extinderi reţea gaz – 14, extinderi iluminat public – 10, alimentări cu energie electrică – 63, extinderi reţea subterană pentru servicii de telecomunicaţii – 57, amplasare totem publicitar - 2.
 

Faţă de anul 2014, s-a înregistrat o creştere a numărului documentaţiilor depuse în vederea obţinerii permiselor de spargere de la 297 la 349.
A fost încasată suma de 157.802 lei reprezentând taxa de evaluare a zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul permiselor de spargere.

B.        Activitatea de verificare a documentaţiilor depuse în vederea obţinerii Avizului de principiu mediu urban, evaluarea zonelor verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.155/1999, Hotărârii Consiliului Local nr.300/2012 modificată şi completată cu H.C.L. nr.349/2013 şi întocmirea notelor de plată;
S-au verificat şi avizat un număr de 1113 Avize de principiu mediu urban cuprinzând: accese auto – 72, alimentare/branşament energie electrică – 96, amenajare locuri parcare – 18, amenajări spălătorie auto – 1, amenajări stradă – 10, amplasare panouri, firme şi totemuri publicitare – 10, branşament gaze naturale – 249, branşamente apă – 184, construcţii balcon – 14, construcţii locuinţe şi spaţii cu alte destinaţii - 238, demolări – 9, extindere iluminat public – 7, extindere reţea apă/canal – 9, extindere reţea gaze naturale – 5, legalizare construcţii existente – 5, P.U.D. – 12, P.U.Z.- 22, racord canal – 232, reabilitare reţele termice – 7, schimbare destinaţie – 11, modernizare parc – 5.

 
Evaluarea zonelor verzi afectate în urma lucrărilor edilitar-gospodăreşti în cazul avizelor de principiu mediu urban s-a ridicat la valoarea de 316.412 lei.
Faţă de anii 2013 şi 2014, s-a înregistrat o creştere a numărului de avize de principiu mediu urban de la 1.035, respectiv 998 la 1.113.

C.        Activitatea de identificare pe teren a ocupării temporare a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier, măsurarea suprafeţelor ocupate şi calcularea taxei de ocupare temporară a domeniului public, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.289/20.05.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul Timişoara pentru anul 2015.

În anul 2015 au fost identificate şi verificate pe teren un număr de 123 amplasamente aparţinând domeniului public al municipiului Timişoara – ocupate temporar şi s-a încasat suma de 98.978 lei, reprezentând taxa pentru ocupare temporară a domeniului public.


D.     Verificarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor serviciului, întocmirea Proceselor – verbal de afişare şi afişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.
Au fost soluţionate sesizările, reclamaţiile (Call Center, portal sau înregistrate prin Serviciul Relaţionare Directă cu Cetăţenii), atât în format electronic cât şi în formă scrisă, preluate de la persoane fizice şi juridice în legătură cu activităţile specifice serviciului – ocuparea temporară a domeniului public, fenomene de poluare, sesizări distrugeri spaţii verzi în urma unor lucrări la gospodăria subterană, etc.
S-au întocmit un număr de 134 procese - verbale de afişare, respectiv dezafişare pentru diverse anunţuri publice, la cererea unor persoane fizice sau juridice, care au ca obiect realizarea unor investiţii, lucrări şi activităţi cu potenţial impact asupra mediului, şi care vizează teritoriul administrativ al municipiului Timişoara, procedându-se la afişarea/dezafişarea anunţurilor publice la sediul instituţiei.

E.         Activitatea de avizare a planurilor de eliminare a deşeurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/demolare pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local şi pentru lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale;
În cursul anului 2015 au fost întocmite şi eliberate un număr de 1.145 avize. De asemenea, a fost verificat modul în care a fost respectat planul de eliminare a deşeurilor avizat pentru un număr de 139 de beneficiari, care au obţinut avize în cursul anilor 2013-2015.
Faţă de anul 2014, totalul avizelor de gestiune deşeuri emise în anul 2015 este mai ridicat.


F.        Coordonarea activităţilor prestate de detaşamentele persoanelor lipsite de libertate de la Penitenciarul Timişoara
Activitatea cu Penitenciarul Timişoara în anul 2015 s-a desfăşurat în baza contractului nr.J2/22274 din 28.04.2015 privind angajarea de forţă de muncă, necesară pentru realizarea unor activităţi, după cum urmează:
–Lucrări de ecologizare a spaţiilor aflate în careurile de blocuri şi în zonele de locuinţe, din cartierele Municipiului Timişoara (degajarea terenului de resturi vegetale ierboase şi arbustive, deşeuri rezultate din construcţii, precum şi cele depozitate ilegal şi aducerea lor la starea iniţială), atât în cartierele centrale, cum ar fi: Cetate, cât şi în cele mărginaşe, după cum urmează: Cartier Soarelui,  Mehala, Ion Ionescu de la Brad, Ronaţ, Plopi,  Ghirodei, Kuncz, Fratelia, Cartier Vii, precum şi pe toate arterele de intrare în municipiul Timişoara.
Spre deosebire de anii precedenţi, în acest an Primăria Municipiului Timişoara a intervenit cu detaşamentele de la Penitenciarul Timişoara pentru realizarea acestei munci în toate cartierele Municipiului Timişoara.
–Întreţinerea şi igienizarea spaţiilor aparţinând instituţiilor publice (curţi, terenuri, etc.): şcoli şi licee (67 locaţii), grădiniţe (40 locaţii), spitale (6 locaţii), lăcaşe de cult (12 locaţii), alte instituţii de interes public ( 7 locaţii);
–Igienizarea interiorului şi zonei limitrofe Pădurii Verzi, a Grădinii Zoologice, a Perdelei de Protecţie din Calea Torontalului, a  terenului situat pe Calea Buziaşului şi pe care s-a plantat salcia energetică;
–Efectuarea curăţeniei malurilor canalului Bega, a canalului Subuleasa, inclusiv igienizarea podurilor;
–Decaparea surplusului de pământ aflat peste bordura carosabilului pe aliniamente stradale şi aducerea terenului la cotă pe următoarele aliniamente stradale: Calea Şagului - parţial, Demetriade – parţial, Calea Buziaşului – parţial, Calea Lugojului - parţial, Bd. Sudului, Balmuş, Orion, Oglinzilor – parţial, în cantitate totală de 6.100 mc.;
–Încărcarea manuală a deşeurilor colectate în mijloacele de transport, în cantitate de 12.300 t.;
 –Participare activă la acţiunea de plantare a celor 10.000 de arbori, acţiune de densificare a Perdelei de Protecţie;

G. ALTE ACTIVITĂŢI:
–Monitorizarea activităţii la şantierele de construcţii din Timişoara şi al ocupării domeniului public, în scopul prevenirii poluării şi asigurării calităţii aerului în mediul urban.     S-au verificat un număr de peste 250 străzi, bulevarde, căi, alei, intrări din Municipiul Timişoara și s-au verificat peste 120 amplasamente. S-au emis invitaţii, somaţii,  s-au încheiat note de constatare şi s-au întocmit procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
–Activităţi de  control la societăţile comerciale/unităţi de comercializare a îngrăşămintelor chimice şi pesticidelor. S-au verificat un număr de 10 agenţi economici care prestează această activitate, situaţi în diferite zone ale Municipiului Timişoara. S-au emis invitaţii, somaţii şi s-au întocmit procese-verbale de constatare.
–Implementarea Planului de Acțiune pentru Energia Durabilă a Municipiului Timișoara aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.550/11.11.2014;
–Organizarea de activități și evenimente dedicate Zilei Mondiale a Mediului - 5 Iunie în cadrul Zilelor Energiei Timișoara 2015;
–Organizarea ZILELOR ENERGIEI TIMIŞORA 2015  în cadrul EUROPEAN  SUSTAINABLE ENERGY WEEK  în perioada 5-19.06.2015, prin acțiuni, evenimente și activități dedicate: „TURUL CICLIST BĂNĂȚEAN” și „MICI ȘI MARI PE BICICLETE”,fiind propuse  plimbări pe malurile Canalului Bega, promovarea circulaţiei velo în mediul urban, un mod de transport ecologic, de  încurajare a timișorenilor să adopte un stil de viață activ și sănătos, dar şi de sensibilizare a  şoferilor din trafic cu privire la necesitatea abordării unui comportament responsabil, de respect faţă de ceilalţi participanţi la trafic – pietoni şi biciclişti deopotrivă, în vederea prevenirii situaţiilor de conflict sau a incidentelor în trafic și prin  participarea la EUSEW Bruxelles a doi consilieri locali și a doi funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

OBIECTIVE MAJORE 2016 LA NIVELUL SERVICIULUI REGLEMENTARE ȘI POLITICI MEDIU URBAN
1.      Îmbunătățirea calității mediului urban prin îmbunătățirea cadrului reglementativ și a politicilor de protecție a mediului urban;
2.    Intensificarea activității de verificare și control a respectării reglementărilor în domeniul protecției mediului urban natural și construit și a condițiilor impuse prin avizele pentru mediu urban;
3.      Demararea activităților pentru dezvoltarea unui Sistem de Management Energetic ISO 50001 la nivelul clădirii Primăriei Municipiului Timișoara;
4.      Demararea activităților pentru dezvoltarea unui sistem de Management de Mediu ISO 14001 la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara;  


Direcţia de Mediu a municipiului Timişoara
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara
Tel/fax: +40 256 204886